Kitty Whately, mezzo-soprano
Joseph Middleton, piano
Navarra Quartet
Kevin Whately
Madeline Newton

Executive Producer: Alexander Van Ingen